Misbruik van de Wob

Wob-misbruik

 

Het afhandelen van Wob-verzoeken is geen sinecure. Zeker als de ‘verzoeker’ om informatie een veelschrijver of dwangsommenjager is. De maatschappelijke kosten lopen daardoor soms hoog op. Misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staat dan ook volop in de belangstelling. Het afgelopen jaar heeft interessante rechtspraak opgeleverd die overheidsinstanties handvatten biedt om met wob misbruik om te gaan. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel dat dwangsommenjagers via de Wob de pas moet afsnijden. Zowel gerechtvaardigd gebruik als wob misbruik vraagt om een goed begrip van deze wet. Tijdens deze studiemiddag krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden en voorbeelden uit de actuele rechtspraak antwoorden op de volgende vragen:

 

 • Welke procedurele voorwaarden gelden bij Wob-verzoeken (beslistermijnen, ontvankelijkheid)?
 • Hoe pas ik de absolute en relatieve weigeringsgronden uit de Wob toe?
 • Hoe werkt de dwangsomregeling bij niet tijdig beslissen?
 • Wanneer is een overheidsinstantie een proceskostenvergoeding verschuldigd?
 • Welke vormen van Wob misbruik zijn er?
 • Wat kan ik ondernemen tegen een dwangsommenjager?
 • Hoe voorkom ik het verbeuren van dwangsommen of een proceskostenveroordeling?
 • Hoe gaat de rechter om met wob misbruik?
 • Zijn er civielrechtelijke mogelijkheden tegen misbruik?
 • Wat houdt het recente wetsvoorstel in tot wijziging van de Wob ter voorkoming van misbruik?

 

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Voor wie:

De doelgroep betreft (beleids)medewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en andere overheidsinstanties die zich bezighouden met de Wob en het afhandelen van Wob-verzoeken.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Procedurele aspecten Wob: beslistermijnen, ontvankelijkheid, vorm Wob-verzoek;
 • Toetsingsgronden uit de Wob: absolute en relatieve weigeringsgronden;
 • Wob en dwangsomregeling niet tijdig beslissen/proceskostenvergoeding;
 • Misbruik Wob: verschillende verschijningsvormen;
 • Omgaan met Wob-misbruik: handvatten recente jurisprudentie;
 • Wetsvoorstel wijziging Wob ter voorkoming misbruik;
 • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.