Windturbines en het Omgevingsrecht

Windturbines

 

Windturbines en het Omgevingsrecht

Windenergie is op dit moment de snelste route naar energiebesparing. Na de landelijke taakstelling van 6.000 MW wind op land is de verwachting dat er een nieuwe taakstelling voor wind op land zal volgen. Anders gezegd, er zal nog meer wind op land bij gaan komen.

Naast het draagvlak voor windprojecten worden vaak de planologische procedures als sta in de weg gezien. Hoewel de Elektriciteitswet (E-wet) daar duidelijkheid, en versnelling, in had moeten brengen wordt deze wet nog vaak als warrig en onleesbaar ervaren. Met name het feit dat de regelingen voor het Rijk afwijken van die van Provincies maken de E-wet lastig toepasbaar. Als vreemde eend in de bijt bevat de E-wet nog de mogelijkheid om de Belemmeringenwet Privaatrecht in te zetten.  Omgevingsrechtelijke aspecten zijn verder externe veiligheid, geluidhinder, vliegveiligheid en radarzonering. Verder zijn er nog twee wetgevingstrajecten die van invloed kunnen zijn op de realisatie van windenergie: de Omgevingswet en de Gas- en Elektriciteitswet. Juridisch gezien heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) diverse jurisprudentielijnen voor wat betreft windenergie al uitgezet. 

Windenergie zal de komende tijd, in al zijn facetten, de omgevingsrechtspecialisten bezig blijven houden. In de jurisprudentie rond Windenergie speelt veel, denk aan inspraak, MER, landschap/stedenbouw, ecologie, geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Tijdens deze cursus wordt u meegenomen in de jurisprudentie rondom windenergie in al zijn aspecten. Daarnaast zal hij ook een uitstapje maken naar de Omgevingswet, participatie en lusten en lasten. Tijdens deze cursus zal het instrumentarium voor de realisatie van windturbines op begrijpelijke wijze in beeld worden gebracht. 

Cursisten worden van harte uitgenodigd vóór de cursus (praktijk)vragen in te dienen via info@bureau-kennis.net. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen en actuele en relevante rechtspraak. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Voor wie:

Deze cursus is bestemd voor medewerkers bij gemeenten en provincies die betrokken zijn bij de realisatie van windparken.

De te behandelen onderwerpen:

  • Stand van zaken Klimaatakkoord;
  • De Structuurvisie Wind op Land (SWOL);
  • De Rijkscoördinatieregeling op grond van artikel 9b van de Elektriciteitswet;
  • Het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten;
  • Het Provinciale inpassingsplan op grond van artikel 9e van de Elektriciteitswet;
  • de Provinciale Coördinatieregeling op grond van artikel 9f van de Elektriciteitswet met de daarbij behorende delegatiebevoegdheden;
  • Toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht;
  • Externe veiligheid, geluidhinder, vliegveiligheid en radarzonering;
  • Gas- en Elektriciteitswet en de Omgevingswet;
  • Door deelnemers in te brengen (praktijk)vragen.

Docent:

mr. Rolf Sieben, jurist Omgevingsrecht en eigenaar Sieben & Lont bestuursrechtadviseurs. Rolf is een ervaren opleider en kent als senior juridisch beleidsmedewerker windenergie bij de provincie Groningen en kent de problematiek vanuit de dagelijkse praktijk. Daarnaast is hij jurisprudentie auteur module Ruimtelijke Ordening en schrijft artikelen op het gebied van het omgevingsrecht.

|