Windturbines en het Omgevingsrecht

Windparken

 

Windturbines en het Omgevingsrecht

Op 9 oktober 2015 verscheen de Nationale Energieverkenning (NEV), uit de NEV blijkt dat Nederland niet zal gaan voldoen aan de Europese norm om in 2020 14% van de energievraag uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Vanuit het Energieakkoord zijn prestatieafspraken met provincies gemaakt voor de realisatie van windturbineparken. Om toch aan de norm van 14% in 2020 te voldoen zal Minister Kamp de Provincies aan de gemaakte prestatieafspraken houden. Dit maakt dat provincies en gemeenten hard aan de slag moeten om de doelstellingen uit het NEV te halen. Tijdens deze studiemiddag zal het volledige instrumentarium voor de realisatie van windturbines op begrijpelijke wijze in beeld worden gebracht.

Cursisten worden van harte uitgenodigd vóór de cursus (praktijk)vragen in te dienen via info@bureau-kennis.net. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen en actuele en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

Deze cursus is bestemd voor medewerkers bij gemeenten en provincies die betrokken zijn bij de realisatie van windparken.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • De Structuurvisie Wind op Land (SWOL);
  • De Rijkscoördinatieregeling op grond van artikel 9b van de Elektriciteitswet;
  • Het Uitvoeringsbesluit Rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten;
  • Het Provinciale inpassingsplan op grond van artikel 9e van de Elektriciteitswet;
  • De Provinciale Coördinatieregeling op grond van artikel 9f van de Elektriciteitswet met de daarbij behorende delegatiebevoegdheden;
  • Toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht;
  • Externe veiligheid, geluidhinder, vliegveiligheid en radarzonering;
  • Gas- en Elektriciteitswet en de Omgevingswet;
  • Door deelnemers in te brengen (praktijk)vragen.