Vergunningsvrij bouwen

Vergunningsvrij bouwen

 

Sinds de inwerkingtreding van de in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht opgenomen regeling voor vergunningsvrij bouwen, hebben zich inmiddels een aantal (ingrijpende) wijzigingen van de regeling voorgedaan.

Tijdens deze cursus zullen de belangrijkste wijzigingen van de regeling voor vergunningsvrij bouwen worden besproken. Daarnaast zal worden ingegaan op (knelpunten bij) de praktische toepassing van de regeling en zal de jurisprudentie die zich de afgelopen jaren op dit punt heeft gevormd worden besproken. Hierbij zal ook worden ingegaan op de vraag in hoeverre een project mag worden gesplitst in een vergunningsvrij en een vergunningplichtig deel, de vraag hoe vergunningsvrije bouwwerken zich verhouden tot eisen uit bijvoorbeeld Welstandsnota’s, het Bouwbesluit en de bepalingen omtrent onrechtmatige hinder uit het BW en de vraag hoe de maximale oppervlakte aan vergunningsvrije bouwwerken nu precies moet worden berekend?

Een onderwerp waar apart aandacht aan zal worden besteed, is de vergunningscheck die kan worden uitgevoerd op het Omgevingsloket Online (OLO). In de praktijk blijkt dat initiatiefnemers op basis van deze check nog te vaak ten onrechte concluderen dat geen omgevingsvergunning is vereist.
De cursus vergunningsvrij bouwen is praktisch van aard en uiteraard is er ruimte voor vragen vanuit de cursisten. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie en relevante jurisprudentie en achtergrondinformatie. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Voor wie:

Deze cursus is qua opzet zowel geschikt voor vergunningverleners/plantoetsers en toezichthouders bij een gemeente of Omgevingsdienst, als voor architecten en projectontwikkelaars.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • De belangrijkste wijzigingen van de regeling voor vergunningvrij bouwen;
  • Knelpunten bij de praktische toepassing van de regeling;
  • Relevante jurisprudentie;
  • Mag een project worden gesplitst in een vergunningvrij en een vergunningplichtig deel?
  • Hoe verhouden vergunningvrije bouwwerken zich tot eisen uit bijvoorbeeld Welstandsnota’s, het Bouwbesluit en de bepalingen omtrent onrechtmatige hinder uit het BW?
  • Hoe de maximale oppervlakte aan vergunningvrije bouwwerken precies te berekenen?
  • De vergunningcheck op het Omgevingsloket Online (OLO);
  • Mag de initiatiefnemer op de conclusie van het OLO vertrouwen?
  • Hoe problemen hieromtrent te voorkomen?
  • Praktijkvragen vanuit de cursisten.