Subsidierecht in de praktijk

Subsidierecht

 

Subsidierecht in de praktijk

Het subsidierecht is het juridische middel voor het verstrekken van subsidies. Dit recht is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en in verschillende algemene en bijzondere subsidieverordening van overheden.

De uitvoering van het subsidierecht roept in de praktijk veel vragen op, zoals hoe verlopen de verschillende aanvraagprocedures? Kan een langlopende subsidierelatie worden beëindigd? Moet er worden aanbesteed? Wanneer is er sprake van subsidie en wanneer van een opdracht? Hoe staat het met staatssteun?

Deze ééndaagse cursus geeft inzicht in het subsidierecht en geeft antwoorden op de vragen die in de praktijk gesteld worden. Aan de hand van praktijkvragen en jurisprudentie worden de subsidiebepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Model-Algemene subsidieverordening behandeld. Tijdens de cursus is ruim voldoende gelegenheid om eigen praktijkvragen te stellen.

U ontvangt een week voordien een intakeformulier waarop bijzondere aandachtspunten dan wel specifieke vragen kunnen worden aangegeven. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, achtergrondinformatie en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

De cursus ‘Subsidierecht in de praktijk’ is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die zich in de praktijk bezighouden met subsidies. De cursus is ook geschikt voor leidinggevenden en subsidiecoördinatoren. Daarnaast is deze cursus interessant voor juridisch medewerkers, secretarissen van bezwaarschriftencommissies en medewerkers van gesubsidieerde instellingen. Voorts een ieder die meer wil weten over subsidierecht in de gemeentelijke praktijk. Gedacht kan worden aan: beleidsmedewerkers, maar ook aan raadsleden, ontwikkelaars, belangenbehartigers etc.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • De Awb, de Asv en beleidsregels;
  • Soorten subsidies;
  • Beheersinstrumenten;
  • Subsidieaanvraag en -verlening;
  • Subsidievaststelling;
  • Intrekking en wijziging;
  • Betaling en terugvordering;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.