Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief Oktober 2019

nieuwsbrief-september-201-000
|

|

 • Advisering in een politiek-bestuurlijk krachtenveld;
 • Duurzaam bouwen;
 • Hoe werkt de gemeente?
 • Burgerparticipatie onder de Omgevingswet;
 • Succesvol procederen in het bestuursrecht

 

Advisering in een politiek-bestuurlijk krachtenveld

Hoe combineert u, als beleidsmedewerker die mondeling of schriftelijk beleidsadviezen geeft, politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen met uw eigen professionele deskundigheid. En hoe brengt u dit tot haalbare adviezen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen?’ Deze vragen staan centraal in het programma dat we in deze tweedaagse training aanbieden. In het actieve programma zullen ook gasten uit het politiek-bestuurlijk domein een belangrijke rol spelen. Zo zullen we een wethouder uitnodigen of zal een raads- of staten-lid zijn dilemma’s als politicus met u delen. Het programma van deze training is gebaseerd op de volgende kernbegrippen en onderwerpen:

Verkennen:

Van de externe en interne omgeving van waaruit de deelnemers opereren; het profiel van het politieke bestuur in uw organisatie; het krachtenveld rondom beleidsdossiers, de maatschappelijke, politieke en ambtelijke rationaliteit waarin het werk als ambtenaar zich afspeelt.

De eigen rol:

Zicht hebben en houden op de eigen rol en impact hierin. Inzicht in de wijze waarop u tactisch en strategisch handelt, in gesprek bent (en blijft) met betrokkenen en invloed uitoefent op het besluitvormingsproces.

Verbinden:

Het kunnen omgaan met belangentegenstellingen en het effectief handelen in een complexe bestuurlijke en ambtelijke omgeving. Dit laatste betekent het zodanig organiseren van processen dat bestuurders tijdig een professioneel en afgewogen advies krijgen in een hanteerbare vorm, waarbij de (beleids-)inhoud wordt verbonden aan de politiek-bestuurlijke.

|

|

Deze tweedaagse training is bedoeld voor beleidsadviseurs en professionals van andere stafafdelingen bij gemeenten en provincies. U moet regelmatig aan het bestuur rapporteren en adviseren. Van belang is dat u met enige regelmaat als professional met uw college of raad/staten te maken hebt.

|

raadszaal2

 

tweedaagse training Advisering in een politiek-bestuurlijk krachtenveld, 14 november 2019 Amersfoort

 

Masterclass Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is onbetwist één van de meest actuele en besproken opgaven van deze tijd. Maar toch voelt dit onderwerp voor velen nog vaak als een enigszins ongrijpbaar fenomeen. Wellicht is dit ook een van de redenen dat het debat over duurzaamheid meestal beperkt blijft tot een discussie over zonnepanelen, warmtepompen of windmolens. En dat maakt de noodzakelijke

omschakeling naar een duurzame samenleving er niet eenvoudiger op.

Tijdens deze interactieve masterclass laten we u zien dat duurzaam bouwen veel verder reikt dan de welbekende energietransitie en maakt u korte metten met de verschillende misvattingen en onduidelijkheden die rondom dit thema leven. Daartoe geven we u een brede inkijk in de achtergronden en uitgebreide mogelijkheden van duurzaam bouwen, leiden we u rond langs de belangrijkste doelstellingen en wettelijke normen en laten we u uiteraard vele inspirerende en concrete voorbeelden zien. Tijdens de masterclass krijgt u uitgebreid antwoord op vragen als:

duurzaam4

 • Wat verstaan we nu eigenlijk precies onder duurzaamheid?
 • Wat is een circulaire economie en wat betekent dat voor de bouwsector?
 • Wat bepaalt of een stad of gebouw duurzaam is?
 • Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij nieuwbouw en bestaande bouw?
 • Welke rol speelt het ontwerp bij een duurzaam gebouw?
 • Waarop moeten we letten bij het kiezen van materialen?
 • Wat verstaan we onder begrippen als urban mining, biobased en wastebased?

 • Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van installaties?
 • Wat zijn de bouwtechnieken van morgen en welke kunnen we nu al gebruiken?
 • Welke wettelijke kaders bestaan er voor duurzaam bouwen?
 • Welke maatregelen zijn nodig om duurzaamheid in de bouw te stimuleren?
 • Hoe kunnen we duurzaam bouwen financieren?
 • Door deelnemers in te brengen (praktijk)vragen.

Hoe werkt de gemeente?

Doel van deze tweedaagse training is om je meer kennis en inzicht te bieden over hoe de (en in het bijzonder onze) gemeente georganiseerd is en hoe het ‘werkt’ binnen een (grote) gemeente: Hoe ziet de gemeentelijke organisatie eruit? Welke rol spelen de burgemeester, de raad, het college, de gemeentesecretaris en de griffier? Waar zijn zij verantwoordelijk voor en welke invloed heeft dit op de positie van de medewerker binnen dit geheel? Maar ook: Hoe komt de gemeente aan zijn geld en met wie werk de gemeente allemaal samen om tot resultaten te komen. In deze training besteden wij bijzonder aandacht aan de overeenkomsten én verschillen tussen het werken in een klein en grote gemeente.

Thema 1: de politiek-bestuurlijke arena

In deze module besteden we aandacht aan de specifieke kenmerken van lokaal bestuur. We laten zien dat de verschillende domeinen hun eigen spelregels hebben en de deelnemers kunnen hun eigen ervaring spiegelen aan die van de trainer. In de eerste module staan we uitvoerig stil bij de verschillen tussen politiek bedrijven en dagelijks besturen. Hoe functioneer je als medewerker optimaal in de politieke en bestuurlijke arena.

Thema 2: rollen, taken en bevoegdheden

In de tweede module zoomen we verder in op de rollen, taken en bevoegdheden van de gemeente en de gemeentelijke organen. Wat is bijvoorbeeld de bevoegdheid van een individuele wethouder, mag een raadslid rechtstreeks ambtelijk advies vragen, wat doet een college met een uitspraak van de bezwarencommissie etc. We doen dat aan de hand van de geldende bestuurspraktijk en koppelen die aan voorbeelden elders in het land.

Thema 3: de gemeente en haar inwoners

Burgers willen actief bij hun leefomgeving worden betrokken. Maar hoe doe je dat en wat kan en mag een gemeente aan haar burgers vragen. Begrippen als burgerparticipatie, burgerkracht en overheidsparticipatie zullen aan de hand van lokale voorbeelden worden verkend.

Naast genoemde thema’s zullen we ook aandacht besteden aan aspecten van rechtmatig en doelmatig handelen van het lokaal bestuur.  

|

Burgerparticipatie onder de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt van initiatiefnemers om zelf te peilen wat omwonenden ervan vinden voordat een aanvraag wordt ingediend. Dit is een invulling van het vertrouwen dat de wetgever wil hebben in initiatiefnemers. Er zou ook vertrouwen moeten zijn van burgers in de overheid.

samenwerken

Vroegtijdige burgerparticipatie, betere besluitvorming over projecten, inzichtelijker procedures, duidelijke regels en beter beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving moeten bijdragen aan het herstel van het vertrouwen.

Deze studiemiddag bestaat deels uit kennisoverdracht en wordt deels benut om interactief met elkaar te verkennen waar de risico’s liggen en hoe je hierop kunt inspelen. Aan het einde van de middag weet u wat er in de toekomst van u verwacht wordt, kent u de filosofie, de begrippen en het systeem van de Omgevingswet en heeft u de nodige inspiratie opgedaan om met burgerparticipatie en geregisseerde eigen verantwoordelijkheid aan de slag te gaan. Morgen al.

U leert u de basisprincipes en de rol van burgerparticipatie in uw beleidsproces kennen. Deze studiemiddag biedt u praktische kennis en handreikingen. Na afloop kent u de verschillende vormen van burgerparticipatie en weet u op welke wijze u burgerparticipatie in kunt zetten om gewenste beleidseffecten te realiseren.

Succesvol procederen in het bestuursrecht

Juridisch werk is niet alleen voor juristen, maar ook voor veel andere medewerkers binnen de overheid of belangenorganisaties steeds gewoner geworden. Daarbij hoort bijvoorbeeld het verschijnen voor een bezwaarschriftencommissie of rechtbank. Van deze medewerkers van de vakafdeling wordt verwacht dat zij over de nodige kennis en vaardigheden over het procederen beschikken. Dit geldt ook voor de startende juridisch medewerker of vertegenwoordiger van een belangenorganisatie.

Juridisch werk bij een overheid of belangenorganisatie vraagt niet alleen inzicht in de bezwaar- en beroepsprocedure, maar ook om specifieke vaardigheden hoe daarmee om te gaan.

In heldere taal bespreken we het technisch verloop van een procedure en de zitting met de tips die daarbij horen. De bedoeling is dat in de training vooral de volgende concrete en praktische vragen worden bediscussieerd en beantwoord. 

 • Kennismaking bezwaar- en beroepsprocedure;
 • Wat is en hoe maak je een goed procesdossier?
 • Hoe bereid je je voor en maak je een verweer?
 • Rol van de medewerker bij bezwaarprocedure (of beroepsprocedure)?
 • Wat verwacht de bezwaarcommissie tijdens een zitting?
 • Maak je een pleitnota of niet?
 • Wat vertel je op een zitting en hoe kan dat het beste worden gedaan?
 • Hoe het beste te reageren op de inhoudelijke stukken en de houding van een tegenpartij of advocaat?
 • Wat te doen bij twijfel of onzekerheid tijdens de hoorzitting?
 • Door deelnemers in te brengen (praktijk)vragen.