Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015

entraide-salaries-770x513

 • Masterclass Integriteit door prof. mr. Douwe Jan Elzinga;
 • De mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestemmingsplan;
 • Misbruik van de Wob: valkuilen en mogelijkheden;
 • Juridische actualiteiten huurrecht.

Masterclass integriteit door prof. mr. Douwe Jan Elzinga

Burgers, bestuurders en ambtenaren; iedereen is er van overtuigd dat de overheid integer moet handelen. Governance, het stelsel van regels en gedragingen die een transparante overheid moet bevorderen staan centraal bij vele managementen bestuurskundeopleidingen. En toch halen de voorbeelden van niet-integer handelen bijna wekelijks de media. Recent benadrukte Koning Willem-Alexander in zijn troonrede: ‘De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan.’ Hierbij benoemde hij de voorbeeldfunctie die de overheid heeft ‘in het uitdragen van gedeelde waarden.

Ook u bent, als beleidsmedewerker, of adviseur van het college, soms getuige van individueel of collectief handelen waar u vraagtekens bij plaatst,

2015-10-001

U kent wellicht de voorbeelden uit eigen praktijk, waarbij uw professionele opvattingen door politiek handelen op de proef wordt gesteld. En hoe dien je dan te handelen. Kleine incidenten, soms niet meer dan een opvatting of gerucht, verspreiden zich ‘razendsnel’ digitaal en voor je het weet is de reputatie van een bestuurder of ambtenaar geknakt.

Professor Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat op een boeiende wijze uitgebreid in op eigentijdse opvattingen en formele kaders die u tijdig helpen niet-integer handelen te herkennen. Hij gaat daarbij in op uw eigen praktijk, ook in relatie met de recente decentralisaties in het sociale domein, zodat u uw handelen en functioneren hierop kunt afstemmen. Douwe Jan biedt ook zicht op de toepassing van de formele kaders en stappen die u nodig heeft om uw onafhankelijke positie te waarborgen en integriteitsconflicten te signaleren en in uw werkomgeving bespreekbaar te maken.

Co-trainer is drs. Elias de Haan. Elias is voormalig bestuurder en ambtenaar en zal aan de hand van casussen uit de praktijk u meenemen in een aantal lastige dilemma’s in de relatie tussen bestuurder en ambtenaar. Hij laat uit uw en eigen ervaring zie hoe een eenvoudige vraag van een burger kan leiden tot een complex vraagstuk. Vervolgens reikt hij ook tips en trucs aan die u de volgende dag kunt toepassen.

Door de combinatie van theorie én praktijk belooft dit een interessante masterclass te worden waarbij u het geleerde onmiddellijk kunt vertalen naar de eigen werkvloer.

De mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestemmingsplan

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer (TK) het wetsvoorstel over de Omgevingswet vastgesteld. Hoewel deze wet op zijn vroegst op 1 januari 2019 in werking treedt, werpt deze wet wel al zijn schaduw vooruit. Maar, de komende jaren zal het bestemmingsplan nog steeds het centrale instrument zijn voor gemeenten om het ruimtelijk ordeningsbeleid juridisch vorm te geven. Gemeenten kunnen het zich dus niet veroorloven om de komende jaren geen aandacht aan het instrument bestemmingsplan te geven. Denk daarbij aan bestemmingsplannen buitengebied, maar ook partiele herzieningen voor kleine initiatieven.

De vele aanvragen op het gebied van de Crisisen Herstelwet (CHW) maken het mogelijk het bestemmingsplan als een verruimd instrument in te zetten. Sommige gemeenten experimenteren al met omgevingsplannen en andere gemeenten gebruiken de CHW om de voorzienbaarheid voor planschade zoveel mogelijk te beperken. Procedureel geeft de CHW mogelijkheden voor versnelling van procedures. In procedures voor de realisatie van windturbines wordt (verplicht) gebruik gemaakt van de coördinatiebepalingen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Relatief weinig gemeenten lijken gebruik te maken van deze bepalingen. Terwijl dit alleen al het voordeel heeft dat de vergunningen gezamenlijk met het bestemmingsplan de beroepsprocedure doorlopen en tegelijkertijd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) worden beoordeeld. De tijdswinst zit ook in het feit dat een rechtsgang wordt overgeslagen. Ook dient de ABRvS versneld te beslissen. Daarnaast viert het relativiteitsinstrument zijn vijfjarig jubileum, voor een “calculerende” gemeente, ook een interessant instrument.

2015-10-003

Inhoudelijk zijn er ook veel interessante ontwikkelingen. Zo zorgt de ladder voor duurzame verstedelijking nog steeds voor veel (geslaagde) beroepszaken. Hoe kan er voor worden gezorgd dat de ladder op de juiste wijze wordt doorlopen? Is de ladder nog steeds een ‘reuzendoder’ of is het niet meer dan een motiveringsvereiste waar relatief gemakkelijk aan kan worden voldaan?

Nu de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking is getreden, is het ook de vraag hoe hier in bestemmingsplannen mee om kan worden gegaan? De ABRvS lijkt handvatten te geven hoe omgegaan kan worden met uitbreidingsmogelijkheden voor de agrarische sector in relatie tot Natura2000-gebieden. Daarnaast zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening vervallen. Hoe moeten parkeernormen in het bestemmingsplan worden opgenomen? Provincies beschikken sinds de invoering van de Wro over het instrument van de reactieve aanwijzing. Wat is de stand van zaken met betrekking tot dit instrument en in hoeverre hebben gemeenten echt last van dit instrument? In het kader van milieu-planologie geven Nieuwsbrief oktober 2015 www.bureau-kennis.net geluidzones en bestemmingsplannen ook altijd interessante issues.

In de door ons georganiseerde cursus zal worden ingegaan op de mogelijkheden om procedures rond bestemmingsplannen te versnellen en welke mogelijkheden de CHW biedt. Daarnaast zullen de ladder voor duurzame verstedelijking, de PAS en de problematiek rond stikstofdepositie, inpassing van parkeernormen in bestemmingsplannen, de reactieve aanwijzing en inpassen van geluidzones in bestemmingsplannen worden besproken.

Misbruik van de Wob: valkuilen en mogelijkheden

Openbaarheid van bestuur is een groot goed. Maar heeft ook een keerzijde. Misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staat volop in de belangstelling. Een wetswijziging om Wobmisbruik tegen te gaan, laat waarschijnlijk nog enige tijd op zich wachten. Ondertussen zitten veel overheden niet stil en zoeken zij onorthodoxe juridische wegen om Wob-misbruik tegen te gaan. Dat leidt regelmatig tot bestuursrechtelijk èn civielrechtelijk succes! In elk geval zijn er verschillende recente rechterlijke uitspraken die interessant zijn voor overheidsinstanties die te maken hebben met hebben veelschrijvers of beroepsquerulanten.

2015-10-006

Gebruik of misbruik?
Openbaarheid van overheidsinformatie maakt de overheid controleerbaar. En helpt mee om een gelijk speelveld te creëren tussen de overheid en burgers, bedrijven of instellingen als er bijvoorbeeld een conflict met die overheid bestaat. De Wob waarborgt dat informatieverzoeken eenvoudig kunnen worden gedaan en voortvarend worden afgehandeld. Met name vanwege de toepasselijke dwangsomregeling indien dit te lang duurt.

Door de laagdrempelige mogelijkheden van de Wob in combinatie met dwangsommen bij niet tijdig beslissen ligt misbruik op de loer. Er zijn burgers en rechtsbijstandverleners die op grote schaal misbruik maken van dit recht. Daar gaat veel gemeenschapsgeld mee verloren. Zo schat de gemeente Dordrecht deze kosten voor haar veelschrijver op € 500.000 per jaar.

Studiemiddag over omgaan met misbruik Wob

Een goed begrip van de Wob is onmisbaar om goed te kunnen omgaan met Wob-verzoeken in het algemeen en dwangsommenjagers en ‘Wobmisbruikers’ in het bijzonder. Niet elk verzoek om informatie is een Wob-verzoek. Een verzoeker heeft niet altijd recht op datgene waar hij om heeft gevraagd. En niet elke ‘ingebrekestelling’ zet de dwangsomregeling in werking. Bovendien bieden recente rechterlijke uitspraken nieuwe handvatten om misbruik van de Wob tegen te gaan. Bestuursrechtelijk èn civielrechtelijk! Ook de wetgever zit niet stil. Toch laat de wetswijziging om misbruik van de Wob en de dwangsommenregeling tegen te gaan op zich wachten.

Tijdens de studiemiddag “Misbruik van de Wob: valkuilen en mogelijkheden” wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de Wob en vooral de omgang met oneigenlijke Wob-verzoeken en dwangsommenjagers. Op 14 januari krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden en voorbeelden uit de actuele rechtspraak antwoorden op de volgende vragen:

 • Welke procedurele voorwaarden gelden bij Wob-verzoeken (beslistermijnen, ontvankelijkheid)?
 • Hoe pas ik de absolute en relatieve weigeringsgronden uit de Wob toe?
 • Hoe werkt de dwangsomregeling bij niet tijdig beslissen?
 • Welke vormen van Wob-misbruik zijn er?
 • Wat kan ik ondernemen tegen een dwangsommenjager?
 • Hoe voorkom ik het verbeuren van dwangsommen of een proceskostenveroordeling?
 • Hoe gaat de rechter om met misbruik van de Wob?
 • Welke civielrechtelijke mogelijkheden zijn er tegen misbruik?
 • Wat houdt het recente wetsvoorstel in tot wijziging van de Wob ter voorkoming van misbruik?

Voor het inbrengen van eigen voorbeelden, vragen en discussie is uiteraard voldoende gelegenheid.

Wilt u in één middag dag worden bijgepraat over de valkuilen en mogelijkheden bij de omgang met misbruik van de Wob? Klik dan op onderstaande link.

Juridische actualiteiten huurrecht

De meeste gemeenten bezitten een zeer gevarieerde hoeveelheid vastgoed. Dit vastgoed varieert veelal van huisvesting voor de eigen gemeentelijke organisatie tot brandweerkazernes, stadswerven, schoolgebouwen, sport- en recreatieaccommodaties, sociale en maatschappelijke voorzieningen, kunst- en cultuurpanden, wijkcentra, opvangruimtes voor daklozen en asielzoekers, atelierruimten, parkeergarages en parkeerplaatsen, woningen, woonwagenstandplaatsen en gronden.

Het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is een omvangrijke klus. Naast het beheer van het permanente bezit hebben gemeenten in het kader van stedelijke vernieuwing te maken met tijdelijk beheer van panden en gronden. Voorts vragen de maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer om specifieke huurcontracten, bijvoorbeeld op het gebied van short stay.

contract-paper

Voor een goed beheer van het gemeentelijk vastgoed is kennis van het huurecht van groot belang. Het huurrecht is niet altijd eenduidig en helder. De wet bevat veel specifieke regels en valkuilen. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van een dwingendrechtelijke regel, en mag u het contract niet ten nadele van de huurder wijzigen? En op welke punten is de huurovereenkomst al dan niet bindend? Hoe formuleer je een koopoptiebeding of een clausule voor periodieke huurprijsaanpassing? Het huurrecht wordt daarnaast voor een belangrijk deel gevormd door de rechtspraak, die lang niet altijd eenduidig is. Voor een goed beheer van de gemeente vastgoedportefeuille is expertise op het gebied van het huurrecht dan ook onontbeerlijk.

Tijdens de studiedag “Juridische actualiteiten huurrecht” wordt ingegaan op de systematiek van het huurrecht, actuele ontwikkelingen en trends in de rechtspraak en wet- en regelgeving.

Daarbij zult u onder meer antwoorden krijgen op de volgende vragen:

 • Hoe stelt u een goed huurcontract op?
 • Welke mogelijkheden en valkuilen zijn er bij beëindiging van huurovereenkomsten?
 • Hoe kan ik de huurprijs bij een lopend contract aanpassen?
 • Wat te doen in geval van faillissement van de huurder/verhuurder?
 • Wanneer heeft de huurder ontruimingsbescherming?
 • Wat zijn de valkuilen bij onderverhuur?
 • Welke regels gelden bij afbraak van huurpanden en realisering bestemmingsplannen?
 • Welke verplichten en rechten zijn er in geval van gebreken aan het gehuurde?
 • Welke regels gelden voor onderhoud en renovaties?
 • Wanneer en in hoeverre kunnen duurzame investeringen worden doorbelast?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor tijdelijke verhuur?
 • Mag de huurder aanpassingen aan het gehuurde aanbrengen en bestaat er dan recht op een vergoeding?
 • Welke huurafspraken gaan mee over bij verkoop van een verhuurd pand?

Voor het inbrengen van eigen voorbeelden, vragen en discussie is uiteraard voldoende gelegenheid.

Wilt u in één middag worden bijgepraat over de belangrijkste onderdelen en actualiteiten van het huurrecht? Klik dan op onderstaande link voor meer informatie en inschrijven.