Grondmarkt

Grondmarkt

Faciliterend grondbeleid

Indien een gemeente kiest (dan wel blijft kiezen) voor een primair faciliterende rol, dan is het van belang de mogelijkheden voor gemeentelijke regie vanuit die rol goed in beeld te hebben. Tijdens deze studiemiddag zal daarom – na een schets van andere mogelijkheden – vooral worden ingegaan op de mogelijkheden voor faciliterend grondbeleid. Op de reikwijdte van met name anterieure overeenkomsten zal uitvoerig aandacht worden gegeven. Belangrijk onderwerp daarbij is het antwoord op de vraag waar de grenzen van de gemeentelijke regie bij faciliterend grondbeleid liggen, zowel in financiële zin als wat betreft regie. Daarbij komt onder meer artikel 122 Woningwet aan bod. Ook zal een doorkijk worden gegeven naar de regeling inzake grondexploitatie zoals deze is voorzien in de Omgevingswet.

 

Voor wie:

Projectleiders, medewerkers grondbedrijf, planeconomen en juristen grondzaken/economische zaken werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Collegeleden en leden van gedeputeerde staten. Voorts: (beleids)medewerkers bij beleggers en projectontwikkelaars.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Meer kansen voor nieuwe projecten in het kader van gebiedsontwikkeling en de grondmarkt;
  • Welke rol kiezen gemeenten bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en de grondmarkt?
  • Krijgt publiek-private samenwerking een nieuwe impuls?
  • De reikwijdte van Anterieure overeenkomsten op grond van artikel 6.24 Wro;
  • Mogelijkheden voor faciliterend grondbeleid;
  • Waar liggen de grenzen van de gemeentelijke regie bij faciliterend grondbeleid en de grondmarkt?
  • Artikel 122 Woningwet;
  • De regeling inzake grondexploitatie zoals deze is voorzien in de Omgevingswet;
  • Recente jurisprudentie;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.