Gemeenteraad, informatievoorziening en geheimhouding

Gemeenteraad

 

Gemeenteraad, informatievoorziening en geheimhouding

De controlerende rol van de gemeenteraad staat of valt met een adequaat systeem van informatievoorziening. De griffies spelen hierin een cruciale rol, maar ook gemeenteraden moeten duidelijk aangeven welke informatie men wel en welke men niet wil. Te veel informatie is even erg als te weinig informatie. Informatie is lang niet altijd objectief en dan rijst de vraag hoe de gemeenteraden die informatie wel min of meer kunnen objectiveren? Het gaat hier om macht en tegenmacht en dat vereist bezinning op de manier waarop informatiestromen worden geordend.

Een speciale dimensie is hier het vraagstuk van geheimhouding en openbaarheid. Openbaarheid is de norm in het openbaar bestuur en slechts bij uitzondering moet iets vertrouwelijk of geheim blijven. In de praktijk is dit echter een van de lastigste vraagstukken in het openbaar bestuur. Want is er eigenlijk een verschil tussen vertrouwelijk en geheim? En als iets het stempel geheim krijgt, mag je dan die informatie wel of niet vertrouwelijk met iemand delen? Wie beslist over de vraag of iets geheim moet blijven en wie kan die geheimhouding weer opheffen? Het vraagstuk van openbaarheid en geheim heeft een hoog politiek gehalte. Er zijn veel verschillen tussen de afzonderlijke gemeenten, provincies en waterschappen. En dat roept de vraag op hoe op een fatsoenlijke en effectieve manier met dit vraagstuk kan worden omgegaan?

Na de algemene presentatie wordt met de aanwezigen gedebatteerd over de verschillende aspecten van het vraagstuk. Daarbij ligt bijvoorbeeld een accent op de betekenis van een geheimhoudingsprotocol. Wat zijn de voordelen van een dergelijk protocol? Hoe kan op die manier de praktijk van openbaarheid en geheimhouding worden verbeterd?

Voor wie:

Deze masterclass is bedoeld voor griffiers en griffiemedewerkers, maar ook voor raadsleden en bestuurders. De deelnemers worden intensief betrokken bij de gedachtewisseling en er wordt gereflecteerd op informatievraagstukken uit de bestuurspraktijk. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

Docent:

prof. mr. D.J. (Douwe Jan) Elzinga, hoogleraar bestuursrecht en auteur van een ruim aantal boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Elzinga was voorzitter van de commissie-Elzinga, de staatscommissie voor Dualisme en Lokale Democratie. Deze commissie presenteerde begin deze eeuw haar eindrapport. Op basis van dit advies kwam de Wet dualisering gemeentebestuur tot stand.

Reactie van eerdere deelnemer(s):

Boeiende casussen

Veel ruimte voor discussie en uitwisseling eigen ervaringen

 

||