Gemeentelijke herindeling in een juridisch vacuüm

Herindeling

 

Gemeentelijke herindeling in een juridisch vacuüm

De Wet ARHI regelt de procedure van gemeentelijke herindeling. Maar de vraag wanneer een herindeling nodig is of wordt gewenst is een politiek-bestuurlijke vraag. Ook is het zo dat het nationale en provinciale herindelingsbeleid veel belangrijker zijn dan de procedureregels uit de Wet ARHI. Op het eerste oog hebben gemeenten in de Wet ARHI allerlei zeggenschapsrechten toegekend gekregen, maar bij toepassing van die regels blijken ze met regelmaat heel weinig waard te zijn. De rechtsbescherming van gemeenten in deze voor hen zo belangrijke procedure is dan ook uiterst gebrekkig.  Om die reden ontstaat er bij herindelingen vaak heel veel frustratie en ongenoegen. Niet alleen bij bestuurders en volksvertegenwoordigers, maar ook bij betrokken burgers. Gemeenten die bij een herindeling worden betrokken, moeten dan ook heel strategisch opereren en zich zeer bewust zijn van de haken en ogen die aan een herindelingsprocedure zijn verbonden.

Op deze studiemiddag wordt ingegaan op het systeem van de Wet ARHI en op de invloed van het actuele herindelingsbeleid, zoals dat wordt gevoerd door provincie en rijk. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt toegelicht op welke wijze gemeenten het meest adequaat kunnen opereren. Er is veel ruimte voor debat en de beantwoording van vragen door de deelnemers.

Docent is prof. mr. Douwe Jan Elzinga. Hij adviseerde tal van gemeenten in lopende herindelingsprocedures en kent zowel de wettelijke regelingen als het herindelingsbeleid in alle haarvaten. Elzinga is als hoogleraar Constitutioneel Organisatierecht verbonden aan de RU-Groningen. Hij is mede auteur van het Handboek van het Nederlandse Gemeenterecht en was rond de eeuwwisseling voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.

 

 

Voor wie:

Deze studiemiddag is bedoeld voor ambtenaren, burgemeesters, griffiers, raadsleden, wethouders, gedeputeerden, statenleden en andere belangstellenden, die zich bezig houden met gemeentelijke herindeling.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Het systeem van de Wet algemene regels herindeling (Wet ARHI);
  • Invloed van de wet op het actuele herindelingsbeleid;
  • Gebrekkige rechtsbescherming van gemeenten;
  • Terughoudendheid rechters;
  • Actuele voorbeelden;
  • Hoe als gemeente adequaat te reageren?
  • Debat en beantwoording van vragen.