Awb voor vergunningverleners

Algemene wet bestuursrecht

 

Awb voor vergunningverleners

Vergunningverlening vindt steeds meer plaats in of om een Klantcontactcentrum en/of door inhoudelijk deskundigen (bijvoorbeeld een bouwkundige of milieukundige). Een vergunningproces kent een inhoudelijke en een juridische component. Bij een vergunningproces gaat het veelal om aan elkaar tegengestelde belangen (aanvrager en buurman of concurrent), waarbij de bestuursrechter het laatste woord heeft. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt de procedure en het proces rondom het afhandelen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning. De Awb bevat formele en materiële voorschriften. Ook is er veel rechtspraak hieromtrent gevormd. Een onjuiste toepassing van de Awb kan leiden tot vernietiging van het besluit tot verlening dan wel weigering van de aangevraagde vergunning, met alle juridische en financiële consequenties van dien. Deze cursus wil voorzien in de (noodzakelijke) behoefte aan algemeen-juridische kennis bij al diegenen die werkzaam zijn op het terrein van vergunningverlening. Juridische voorkennis is niet vereist. De cursus zal worden gegeven vanuit een praktische invalshoek, waarbij de praktijk van de cursist centraal staat. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de powerpoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij vergunningverlening bij provincies en gemeenten, medewerkers milieu, ruimtelijke ordening en openbare orde.

De te behandelen onderwerpen:

 • Relatie tussen Awb en bijzondere wetgeving;
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Toepassing Awb bij het afhandelen van een aanvraag voor een vergunning;
 • Begrippen en definities: aanvraag, belanghebbende, besluit, beschikking, bekendmaking;
 • Hoe te handelen met de onvolledige aanvraag;
 • Beslistermijnen, start, opschorting, verdaging, risico’s van overschrijding;
 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen;
 • Van rechtswege verleende vergunning: werking en toepassing;
 • De voorbereiding van de beschikking;
 • De inrichting van de beschikking;
 • Een korte blik op de fase van rechtsbescherming na het geven van de beschikking: rol van de commissie bezwaarschriften en de bestuursrechter;
 • Juridische en financiële risico’s;
 • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.