Actualiteiten Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

 

Actualiteiten Ruimtelijke Ordening

Hoewel velen de focus hebben liggen bij de Omgevingswet zijn er tal van belangrijke  ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Wro, Wabo en Chw waar te nemen. Tijdens deze actualiteitenmiddag over Ruimtelijke Ordening worden deze besproken tegen de achtergrond van de dagelijkse praktijk.

Er wordt o.a. ingegaan op de volgende vragen:

 • Hoe kijkt de rechter aan tegen de rol van de provincie?
 • Welke betekenis heeft de structuurvisie voor bijvoorbeeld de motivering van besluiten, planschade en grondexploitatie?
 • Hoe kun je werken met de structuurvisie in de zin van ‘beloning op visie’? Wordt dit onder de Omgevingswet anders?
 • Interessant zijn ook allerlei ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen. Mag een gemeenteraad bijvoorbeeld zomaar weigeren een bestemmingsplan vast te stellen na een principe verzoek of zelfs als er overeenkomsten zijn gesloten? Hierover zijn in 2017 en recent nog belangrijke uitspraken gedaan.
 • Welke mogelijkheden zijn er om parkeren te regelen? Belangrijk, omdat gemeenten vanaf 1 juli 2018 – als dat gewenst is – in bestemmingsplannen een parkeerregeling moeten opnemen vanwege het vervallen van de regeling uit de bouwverordening;
 • Hoe kunnen bestaande situaties worden geregeld of juist worden ‘wegbestemd’?
 • Wat houdt de nieuwe ladder voor de duurzame verstedelijking in en welke jurisprudentie is nog relevant?
 • Welke ontwikkelingen zijn er rondom relativiteit?
 • Door deelnemers in te brengen (praktijk)vragen.

Dit is een greep uit de onderwerpen, die behandeld zullen worden. U wordt van harte uitgenodigd om vooral voorafgaande aan de studiemiddag aan te geven waar in het bijzonder uw belangstelling naar uit gaat. Voor zover een onderwerp niet aan de orde komt of kan komen, vindt u informatie daarover in het boek Trends en Tips 2013-2016, dat als cursusmateriaal wordt aangeboden bij deze cursus. Ook ontvangen de deelnemers een syllabus. Daarin zitten de handouts van de PowerPoint presentatie en aanvullende informatie.

Voor wie:

Deze actualiteitenmiddag is bestemd voor iedereen die snel weer een goed beeld wil hebben van de stand van zaken van de actualiteit van de Wro, Wabo en Chw.

De te behandelen onderwerpen:

 • De rol van de provincie;
 • De rol van de structuurvisie;
 • Opvallende ontwikkelingen bij bestemmingsplannen;
 • De onderzoeksplicht bij bestemmingsplannen;
 • De ladder van de duurzame verstedelijking;
 • Procedureperikelen;
 • Anterieure overeenkomsten;
 • De positie van de eigenaar/initiatiefnemer bij ruimtelijke besluiten;
 • De ontwikkelingen bij omgevingsvergunningen waarmee wordt afgeweken van een bestemmingsplan.

Reactie van eerdere deelnemer(s):

Helder en duidelijk verhaal, veel interactie. 

Duidelijke structuur, heldere informatie.

Docente:

mr. Trees van der Schoot, al meer dan 20 jaar werkzaam als adviseur voor ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zij is ook auteur van o.a. het Handboek RO en Bouw, zesde druk (maart 2017), Trends en Tips RO 2013-2016 (november 2016) en RO voor raadsleden en bestuurders (2014).

||